Riječ dekana

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar predstavlja nešto novo na tržištu visokog obrazovanja Crne Gore. Do diplome osnovnih akademskih studija se dolazi primjenom potpuno inovativnog – originalnog modela stručne prakse u trćoj godini studija.

Teorijsko znanje koje student fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar stekne u prve tri godine studirnja i sa kojim ulazi u proces praktične obuke u šestom semestru, sasvim su adekvatna sa stanovišta njegovog brzog uključenja u radni proces i osposobljenosti za samostalan i profesionalan rad.

U procesu praktične nastave i stručne prakse u redovnoj i neposrednoj komunikaciji sa nastavnikom – mentorom, menadžerom – komentorom i zapošljenima u centru za praktično obrazovanje, kroz stručnu praksu, izradu integralnog i diplomskog rada, student – praktikant, spontano ali i neminovno stiče i mnogobrojna saznanja iz opšte kulture i poslovne kulture ponašanja.