Sistema kvaliteta

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar sa uspjehom je okončao proces implementacije sistema kvaliteta i dobio potrebne akreditacije od nadležnih tijela u Crnoj Gori. Pomenuti proces, sufinansiran je od strane Evropske banke za obnovu i razvoj – kancelarija za Crnu Goru, a FPEP Bar je ocjenjivala prof. dr Gordana Ušćebrka, stručni ocjenjivač određen od strane Crnogorskog instituta za sertifikaciju i kvalitet CISK.
FPEP Bar je akreditovanjem sistema kvaliteta već ispunila uslove koji su određeni kao obligatorni od strane EBRD-a. Sledeći korak u ovom procesu jeste usvajanje svih procedura tj. prilagođavanje rada svih službi ustanove procesima opisanim kroz sistem kvaliteta. Pomenuto je potrebno realizovati zaključno za završetkom studijske 2021/2022. godine, nakon čega će uslijediti kontrola nadležnih tijela u Crnoj Gori, koji će ocijeniti da li su na pravi način pomenute procedure usklađene sa realnim aktivnostima na našoj ustanovi visokog obrazovanja.

It's only fair to share...Share on Facebook