O FAKULTETU

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar početnu akreditaciju za rad dobio je 2012. godine (br.05-1/5-39) od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, i iste godine licencu za rad (br. 07-286) od strane Ministarstva prosvjete i sporta. Prvi upis studenata izvršen je nakon dobijanja licence (jun 2012.), a sa realizacijom studijskih programa otpočelo se u septembru iste godine. Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je osnovan iz oblasti društvenih nauka, sa misijom obrazovanja kadrova.

Akreditovani studijski programi na ovoj ustanovi su:

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar predstavlja nešto novo na tržištu visokog obrazovanja Crne Gore. Do diplome osnovnih akademskih studija se dolazi primjenom potpuno novog – originalnog modela studentske prakse, kroz praktičnu nastavu, u III godini studija (VI semestar). Znanje koje student Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar stekne u prve II godine studiranja, i sa kojim ulazi u navedeni proces praktične obuke u III godini studiranja, sasvim su adekvatna sa stanovišta njegovog brzog uključenja u radni proces i osposobljenosti za samostalan profesionalni rad. Stručna praksa se obavlja u Centrima za praktično obrazovanje: privredni ili neprivredni subjekti ( preduzeća i ustanove), radnje, agencije, preduzetnici koje student sam bira, ili mu to obezbjeđuje Fakultet sa područja Crne Gore ili iz regiona. U procesu praktične nastave i stručne prakse u redovnoj i neposrednoj komunikaciji sa nastavnikom-mentorom, menadžerom-komentorom i zapošljenima u Centru za praktično obrazovanje, kroz stručnu praksu, izradu integralnog i diplomskog rada, student praktikant, spontano, ali i neminovno stiče i mnogobrojna saznanja iz opšte kulture i poslovne kulture ponašanja.

Pored osnovnih studija na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar akreditovana su i dva inovativna studijska programa za postdiplomske specijalističke i magistarske studije:
Menadžment javnog sektora
Menadžment profitnog sektora
Priorteti budućeg razvoja Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar su:
Osposobljavanje studenata za samostalan budući rad, kao i stvaranje preduzetničkog duha kod budućih svršenih studenata.
Povezivanje sa odgovarajućim obrazovnim institucijama, kao i privrednim i vanprivrednim subjektima radi poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja u cjelini na teritoriji Crne Gore
Intezivnije uključivanje u međunarodne naučne tokove
Praćenje istraživačkih aktivnosti u cilju njihovog poboljšanja
Inteziviranje međunarodne saradnje i jačanje internacionalne komponente nastave
Strategijska edukacija ciljnih grupa koje se edukuju za budući rad u oblasti finansija, biznisa, menadžmenta…
Veće uključivanje studenata u određene aktivnosti na fakultetu
Uvođenje interdisciplinarnih aktivnosti na Fakultetu
Permanentno prilagođavanje nastavnih planova i programa evropskim standardnima
Obezbjeđivanje sopstvenih prostorno-tehničkih uslova