O FAKULTETU

Ustanova je osnovana 16.12.2008. godine upisom u CRPS Crne Gore. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar početnu akreditaciju za rad dobio je 2012. godine (br.05-1/5-39) od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, i iste godine licencu za rad (br. 07-286) od strane Ministarstva prosvjete i sporta. Prvi upis studenata izvršen je nakon dobijanja licence (jun 2012.), a sa realizacijom studijskih programa otpočelo se u septembru iste godine.

Akreditovani studijski programi na ovoj ustanovi su:

Studijski programi osnovnih studija:
a) Menadžment,
(moduli *Preduzetnički menadžment, *Menadžment bezbjednosti, *Biznis psihologija).
b) Računovodstvo, finansije i bankarstvo,
(moduli *Finansije, *Carine, *Ekonomija u sportu).
c) Pravo
(moduli *Poslovno pravo, *Međunarodno pravo, *Pravosuđe)

Studijski programi jednogodišnjih i dvogodišnjih postdiplomskih studija:
a) Menadžment javnog sektora,
b) Menadžment profitnog sektora
a) Ekonomija javnog sektora
b) Poslovna ekonomija
a) Pravo

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar predstavlja nešto originalno na tržištu visokog obrazovanja Crne Gore. Do diplome osnovnih akademskih studija se dolazi primjenom originalnog modela studentske prakse, kroz praktičnu nastavu, u III godini studija (VI semestar). Znanja koja student Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar stekne tokom studiranja, i sa kojim ulazi u navedeni proces praktične obuke u III godini studiranja, sasvim su adekvatna sa stanovišta njegovog brzog uključenja u radni proces i osposobljenosti za samostalan profesionalni rad. Stručna praksa se obavlja u Centrima za praktično obrazovanje: privredni ili neprivredni subjekti ( preduzeća i ustanove), radnje, agencije, preduzetnici, advokatske kancelarije, notarske kancelarije, javne ustanove i sl. koje student sam bira, ili mu to obezbjeđuje Fakultet sa područja Crne Gore ili inostranstva. U procesu praktične nastave i stručne prakse u redovnoj i neposrednoj komunikaciji sa nastavnikom-mentorom, menadžerom-komentorom i zapošljenima u Centru za praktično obrazovanje, kroz stručnu praksu, izradu integralnog i diplomskog rada, student praktikant, spontano, ali i neminovno stiče konkretna znanja.

Priorteti budućeg razvoja Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar su:
Osposobljavanje studenata za samostalan budući rad, kao i stvaranje preduzetničkog duha kod budućih svršenih studenata.
Povezivanje sa odgovarajućim obrazovnim institucijama, kao i privrednim i vanprivrednim subjektima radi poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja u cjelini na teritoriji Crne Gore
Intezivnije uključivanje u međunarodne naučne tokove
Praćenje istraživačkih aktivnosti u cilju njihovog poboljšanja
Inteziviranje međunarodne saradnje i jačanje internacionalne komponente nastave
Strategijska edukacija ciljnih grupa koje se edukuju za budući rad u oblasti finansija, biznisa, menadžmenta…
Veće uključivanje studenata u određene aktivnosti na fakultetu
Uvođenje interdisciplinarnih aktivnosti na Fakultetu
Permanentno prilagođavanje nastavnih planova i programa evropskim standardnima
Obezbjeđivanje sopstvenih prostorno-tehničkih uslova